OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza w dniu 26 lipca 2022 roku o godzinie 9.00 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 25, oznaczonej numerem ewidencyjnym działka nr 767/5 o powierzchni 0,0860 ha (KW nr LD1Y/00034185/0) wraz z udziałem 1 części w działce 767/6 (KW nr LD1Y/00034185/0). Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz budynkiem gospodarczym. Budynek częściowo zniszczony w wyniku pożaru. Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 395.000,00 zł

wadium : 20.000,00 zł

Oględziny nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku /włącznie/.

Za datę wpłacenia wadium uznaje się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Termin wcześniejszych przetargów : 07.12.2021 r., 05.04.2022 r.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz Miasta Łęczyca może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.