OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy,stanowiących własność Miasta Łęczyca.

Przetargi odbędą się dnia 22 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ - w godzinach:

 9.00- pierwszy przetarg na sprzedażsamodzielnego lokalu użytkowego nr 29 usytuowanego na kondygnacji podziemnej – piwnicy budynku wielolokalowego, położonego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 10, składającego się z 4 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 101,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 625/33 o powierzchni 1302 m2 w udziale wynoszącym 102/1729 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00032192/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 53.000,00 zł

                                                  wadium : 3.000,00 zł

09.30 – trzeci przetarg na sprzedażsamodzielnego lokalu użytkowego nr 42 usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19, składającego się z 2 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 64,26 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/28 o powierzchni 1390 m2 w udziale wynoszącym 64/1869 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00000608/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 278.000,00 zł

                                                  wadium : 15.000,00 zł

Oględziny lokalu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

 10.00 – piątyprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki nr 118/13 o powierzchni 0,0201 ha i nr 118/27 o powierzchni 0,0646 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działki objęte ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 86.800,00 zł (w tym 23% VAT)

                                                wadium: 5.000,00 zł

10.20 – piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/37 o powierzchni 0,1149 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 cena wywoławcza: 117.600,00 zł (w tym 23% VAT)

                                                wadium: 6.000,00 zł

 10.40 – piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/39 o powierzchni 0,1168 ha uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 119.500,00 zł (w tym 23% VAT)

                                               wadium : 6.000,00 zł

 11.00 – piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/40 o powierzchni 0,1170 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość będzie posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 cena wywoławcza: 119.700,00 zł (w tym 23% VAT)

                                               wadium : 6.000,00 zł

 Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego-  Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku/włącznie/.

Za datę wpłacenia wadium uznaje się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

 Termin wcześniejszych przetargów - 23.03.2021 r., 01.06.2021 r., 28.09.2021 r., 07.12.2021 r.

 Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

 W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

 Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz  Miasta Łęczyca może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomoś