Data posiedzenia:
2017-09-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 8 na czas nieoznaczony.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 2.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 3.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 4.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 5.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 6.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 7.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 8.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 9.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 10.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamkniecie sesji.


Uwagi:
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łęczycy