Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j.Dz.U. z 2019r. poz.700,730,848,1590 i 2294),
2.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych ( D.U. z 2019r. poz.2467)


Opłaty:
Brak opłaty

Termin odpowiedzi:
- w urzędzie:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
- przez internet:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Rejestr danych kontaktowych jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.
Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe moga przekazać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Do rejestru danych kontaktowych wprowadza się :
1. numer PESEL,
2. imię i nazwisko,
3. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
Rejestr danych kontaktowych prowadzi się przy użyciu systemu teleinformatycznego.
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze danych kontaktowych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych jest dobrowolny. Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL.
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć:
- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdzasz dane
w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na nie SMS-a lub e-maila z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
Składając wniosek do RDK należy przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.
W danych kontaktowych należy podać: numer telefonu lub adres e-mail lub oba.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet - można to zrobić później (jest na to 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego).

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk


Dokumenty
  • Wniosek (wymagany)