Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5 z póżn.zm.)


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Od ręki

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wyborca , na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóxniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1. właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2. w której czasowo przebywa.

w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały.


Dokumenty
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (wymagany)

  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzajacy tożsamość ( do wglądu) (do wglądu)