ZARZĄDZENIE NR 204/2018

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 30 listopada 2018 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy

 

 

                      Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zarządza się, co następuje:

                      § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łęczycy, w okręgu wyborczym nr 2, w którym będzie wybierany jeden radny.

 

                      § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 10 lutego 2019 r.

 

                      § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik  do zarządzenia.

 

                      § 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Miasta Łęczyca.

 

                      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                Wojewoda Łódzki

                                                                                                                            /-/  Zbigniew Rau

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik do zarządzenia Nr 204/2018 Wojewody Łódzkiego

  z dnia 30 listopada 2018 r.

 

 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2019 R.

Data wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 17 grudnia 2018 r.

-      podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Łęczycy,

-      zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 27 grudnia 2018 r.

 

-      zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej
w Łęczycy

do 1 stycznia 2019 r.*

 

-      powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy

do 6 stycznia 2019 r.*
do godz. 24:00

-      zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy list kandydatów na radnego

do 11 stycznia 2019 r.

 

-      podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

-      zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania
w Obwodzie nr 2 w Łęczycy oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
w Obwodzie nr 2 w Łęczycy

do 20 stycznia 2019 r.*

-      powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 2 w Łęczycy oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie nr 2 w Łęczycy,

-      sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Łęczycy spisu wyborców,

-      przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Łęczycy numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

do 26 stycznia 2019 r.*

-      rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,

-      zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

do 1 lutego 2019 r.

-      składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

8 lutego 2019 r.
o godz. 24:00

-      zakończenie kampanii wyborczej

9 lutego 2019 r.

 

-      przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania
w Obwodzie nr 2 w Łęczycy spisu wyborców

10 lutego 2019 r.
godz. 7:00 – 21:00

-      głosowanie

 

*) Uwaga: Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.