Data posiedzenia:
2014-12-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja o bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczycka integracja" Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rok.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.


Uwagi: