Data posiedzenia:
2015-02-05

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.
4. Sprawy różne.


Uwagi: