W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie braku nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomości wskazanej w skardze

Data uchwały:
2015-07-24

Numer uchwały:
XIII.63.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy