Data posiedzenia:
2015-07-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie braku nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomości wskazanej w skardze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamkniecie sesji.


Uwagi: