Data posiedzenia:
2015-09-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja na temat funkcjonowania i możliwości rozbudowy ŁSSE - Podstrefa w Łęczycy.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
5. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2015- projekt I.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2015- projekt II.
8. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczb i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamkniecie sesji.


Uwagi: