W sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/98/15 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca"

Data uchwały:
2016-02-09

Numer uchwały:
XXIV.123.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy