0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Zarząd mieniem

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LV/317/2017 LVw sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela28.08.2017
LIV/307/2017 LIVw sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.31.07.2017
LIII/303/2017 LIIIsprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej u22.06.2017
LIII/302/2017 LIIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z panią Iwoną Baranowską kolejnej umowy najmu w drodze bezprzetargowej, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/1 położonej w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej oddanej w naj22.06.2017
LIII/301/2017 LIIIw sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.22.06.2017
L/287/2017 Lw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLIII/248/17 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy26.04.2017
L/286/2017 Lw sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Podstrefy Łęczyca Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Łęczyca26.04.2017
L/285/2017 Lw sprawie zmian w uchwale nr VI/39/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr XXXVIII/262/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczone26.04.2017
XLVIII/279/2017 XLVIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E. 06.04.2017
XLIII/249/17XLIIIw sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej 38 D.30.01.2017
XLIII/248/17XLIII w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.30.01.2017
XXXVII/206/16XXXVIIw sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łęczycy.18.10.2016
XXXVII/205/16XXXVIIw sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.18.10.2016
XXXIV/196/16XXXIVw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy”. 02.09.2016
XXIX/146/16XXIXw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.23.05.2016
XXIX/145/16XXIXw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi23.05.2016
XXV/132/16 XXVw sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na04.03.2016
XXIV/127/16XXIVw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 13. 09.02.2016
XVII/94/15XVIIw sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1. 29.10.2015
XVI/84/15XVIW sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasto Łęczyca niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy. 12.10.2015
IX/38/15IXw sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy20.04.2015
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl