0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający: pn. Zakup małej architektury miejskiejŁęczyca, dnia 04.09.2017 r.

ZP.226. 350.2017.IR

ZAPYTANIE CENOWE

  1. Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup małej architektury miejskiej”.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup betonowego słupa ogłoszeniowego wraz z jego montażem oraz demontaż istniejącego słupa z kręgów betonowych przy pl. Przedrynek w Łęczycy. Wykonawca jest też zobowiązany do usunięcia gruzu z rozbiórki słupa.

Słup ma być wykonany z wysokogatunkowego gładkiego betonu.

Dane techniczne:
- ciężar ok. 1800kg – 2000kg,
- grubość ściany ok. 10 cm – 12 cm,
- średnica ok. 100cm  - 120 cm,

- wysokość ok 220cm – 250 cm,

- zadaszenie ok. 50 cm – 60 cm,

- czapa zadaszenia wykonana z żywic epoksydowych zbrojona włóknem szklanym
w kolorze niebieskim, poniżej nagłówek z  herbem i napisem „MIASTO ŁĘCZYCA”

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy
  2. Okres gwarancji: 24 miesięcy
  3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 14.09. 2017 r. godzina 11:00.

  1. Termin otwarcia ofert: 14.09.2017 r. godzina 11.30
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Anna Rosińska nr tel. 24 721 03 28.
  3. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania cenowego oraz musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie  z napisem – oferta na „Zakup małej architektury miejskiej – SŁUP OGŁOSZENIOWY” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14.09. 2017r. godz. 11.30.

7.2. Oferta winna zawierać:

a) Prawidłowo wypełniony druk – formularz ofertowy załącznik nr 1,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

c) Zaakceptowany projekt  umowy stanowiący załącznik nr 2 .

Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.3. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

7.4. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

7.6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

7.7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania cenowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

7.8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

8) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Sporządziła: A. Rosińska

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 07.09.2017 godz. 15:45
 
załącznik nr 2
Dodany: 07.09.2017 godz. 15:45
 Ostateczny termin składania ofert:
 14 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2017 godz. 15:45
Liczba odsłon:
  77 od 7 2017 godz. 15:45  (średnio 5.16 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl