0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy. Łęczyca, dnia 07.08.2017r.

ZP.IR.226.293.2017

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy,

99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert na: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy”.

      II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje

Pełnobranżowe pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego.

Nadzór obejmuje pełnienie obowiązków nad nw. robotami budowlanymi:

Prace polegały będą między innymi na: montażu 25 szt. Oświetlenia hybrydowymi oprawami LED zamontowanymi na słupach. Słup oświetlenia hybrydowego wyposażony w system, który pozwala na niezależne zasilanie oprawy oświetleniowej. Każdy słup wyposażony w dwa ogniwa fotowoltaniczne, mini turbinę wiatrową oraz oprawę oświetleniową. Całość posadowiona na fundamencie prefabrykowanym. Akumulatory wg wymagań wskazanych poniżej, montowane z boku lampy oświetleniowej pod nawierzchnią.

Wymagania dla lamp oświetleniowych:

 • Wysokość słupa 8 m
 • Materiał – ocynkowana ogniowo stal
 • Czas pracy lampy – do 10 – 14h/dzień
 • Zapas energii – min. 4 dni
 • Oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
 • Źródła światła – oprawy LED min. 40W
 • Akumulatory – 2 sztuki 200Ah/12V
 • Typ akumulatora – żelowy
 • Moc panela – min. 2 x 250 W
 • Turbina wiatrowa o mocy min. 300W i prędkość ładowania min. 2m/s (stosować turbiny o możliwie najniższym poziomie generowanego hałasu, dopuszczalne poziomy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku)
 • Kontroler zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem
 • Włącznik zmierzchowo – programowalny

Zakres działań i czynności inspektora nadzoru:

 1. uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy  terenu budowy,
 2. zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, terenem budowy - przed wejściem wykonawcy na plac budowy,
 3. reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, STWiOR, obowiązującymi normami i przepisami, SIWZ
 4. współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robot budowlanych
  w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie
  i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
 5. pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie
   i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
 6. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych(m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) oraz sprawdzanie obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
 7. sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
 8. sprawdzanie jakości wykonanych robót i materiałów budowlanych, a
  w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 9. dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji ponadto udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
 10. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie gwarancji
  i rękojmi oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia się usterek i wad
 11. udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję
 12. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych  cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,
 13. udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót dodatkowych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót dodatkowych zaproponowanych przez komisję
 14. potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,
 15. prowadzenie dokumentacji fotograficznej (zwłaszcza robót zanikowych)
  w formie elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego i przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót, i na każde wezwanie Zamawiającego,
 16. nadzór przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ,
 17. nadzór w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych,
 18. nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy
  w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku
  do Zamawiającego,
 19. zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
 20. sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie aby roboty
  budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w ofercie podwykonawców, a także żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,
 21. obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi
  z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub kierowników robót Wykonawcy

Termin  zakończenia robót budowlanych 31.10.2017r.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa dotyczącą ww. robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej: http://bip.leczyca.info.pl/index.php?p=tender&det=732

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017r. oraz w okresie gwarancyjnym robót budowlanych. Zakończenie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nastąpi wraz
z odbiorem realizowanych na podstawie umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 17.08.2017r. godzina 09:00.

a) UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych
za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli bez otwierania. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

b) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.

d) Wykonawca nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

e) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

f) W przypadku gdy oferta zawiera braki lub błędy, Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne nieistotne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz wzywa Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

g) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wybory
na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.

9.  Termin otwarcia ofert:  17.08.2017r. godzina 09:15.

10.  Warunki płatności:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Olga Kubas
tel. (24)721-03-48, Robert Durys (24)721-03-44,

12.  Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania cenowego oraz musi być podpisana
przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. Oferta powinna być złożona
w szczelnie zamkniętej kopercie  z napisem – Oferta na „Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy”.

2. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

3. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca określi cenę ściśle według Formularza ofertowego – ZAŁĄCZNIK NR 1 zapytania.

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty.

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r, poz. 1221).

5. Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Oferta z rażąco niską ceną:

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.

14. Treść oferty: załącznik nr 1 do zapytania.

15. Kryterium oceny ofert.

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona  oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Lp.

Kryterium

Znaczenie w %

Opis

 

a)

Najniższa cena

100

cena za całość usługi określonej w przedmiocie zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto)

3) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                              

16. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1. posiadają wymagane uprawienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień – ZAŁĄCZNIK NR 2

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

Lp.

Stanowisko

Wymagana liczba osób

Praktyka jako inspektor nadzoru

(w latach)

 

Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych  funkcji w budownictwie

 1.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

 

1

 

3

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                              i elektroenergetycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla potwierdzenia spełnienia powyższych warunków oferent przedstawi Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie prowadzeniem nadzoru inwestorskiego
nad minimum jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 5 punktów oświetlenia ulicznego hybrydowego.

Dla potwierdzenia spełnienia powyższego warunku oferent przedstawi Wykaz usług
w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem jego rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru załącznik nr 4
do zapytania cenowego.

17.  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową – załącznik nr 1
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2
 • Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3
 • Wykaz usług – załącznik nr 4.

» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 08.08.2017 godz. 13:44
 
załącznik nr 2
Dodany: 08.08.2017 godz. 13:44
 
załącznik nr 3
Dodany: 08.08.2017 godz. 13:44
 
załącznik nr 4
Dodany: 08.08.2017 godz. 13:44
 Ostateczny termin składania ofert:
 17 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2017 godz. 13:44
Liczba odsłon:
  75 od 8 2017 godz. 13:44  (średnio 8.31 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl