0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w ŁęczycyOgłoszenie nr 548665-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. 
 

Gmina Miasto Łęczyca: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101547700000, ul. ul. Marii Konopnickiej  14 , 99100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 721 03 00, , e-mail wydzialrozwoju@wp.pl, , faks (024) 721 03 01. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leczyca.info.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.bip.leczyca.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.leczyca.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
kancelaria Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy 
Numer referencyjny: ZP.271.5.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy”. 2.2. Prace polegały będą między innymi na: montażu 25 szt. Oświetlenia hybrydowymi oprawami LED zamontowanymi na słupach. Słup oświetlenia hybrydowego wyposażony w system, który pozwala na niezależne zasilanie oprawy oświetleniowej. Każdy słup wyposażony w dwa ogniwa fotowoltaniczne, mini turbinę wiatrową oraz oprawę oświetleniową. Całość posadowiona na fundamencie prefabrykowanym. Akumulatory wg wymagań wskazanych poniżej, montowane z boku lampy oświetleniowej pod nawierzchnią. a) Wymagania dla lamp oświetleniowych: • Wysokość słupa 8 m • Materiał – ocynkowana ogniowo stal • Czas pracy lampy – do 10 – 14h/dzień • Zapas energii – min. 4 dni • Oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła • Źródła światła – oprawy LED min. 40W • Akumulatory – 2 sztuki 200Ah/12V • Typ akumulatora – żelowy • Moc panela – min. 2 x 250 W • Turbina wiatrowa o mocy min. 300W i prędkość ładowania min. 2m/s (stosować turbiny o możliwie najniższym poziomie generowanego hałasu, dopuszczalne poziomy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) • Kontroler zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem • Włącznik zmierzchowo – programowalny b) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy – zapoznał się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną normami oraz warunkami technicznymi odbioru robót stąd wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. c) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej, odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy punktów granicznych ponosi wykonawca. d) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania, serwisowania (zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania urządzeń, konserwacji, napraw i sprawności w tym: panel fotowoltaiczny, akumulator, kontroler, oprawa itp.) przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu (rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne oświetlenie hybrydowe). e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. f) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. h) Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania mieszkańcom – użytkownikom budynków mieszkalnych – indywidualnych. i) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z dokumentacją projektową i załączonym do umowy kosztorysem ofertowym. j) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. k) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić termin zajęcia terenów prywatnych z właścicielami nieruchomości – w związku z realizowanymi robotami. l) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. m) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich stosowanie. Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem robót Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich wbudowanie, zamontowanie itp. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. n) Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. o) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót, w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, nadzoru budowlanego, służb sanitarno-epidemiologicznych, służb ochrony środowiska, itp. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, analizy i sprawdzenia. p) Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: - bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, oraz właścicieli i mieszkańców posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, - utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, - ochrony ppoż. placu budowy, - ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, - wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, zabezpieczeń. - odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy, terenów prywatnych, koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego itp. Wykonawca ponosi koszty zużycia energii elektrycznej i wody w okresie realizacji robót – jeśli zajdzie taka potrzeba). - niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych. q) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót. 2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, opinią geotechniczną. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy Budowy oświetlenia na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy, opinia geotechniczna, pozwolenie na budowę b. Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót c. Załącznik nr 10 do SIWZ – STWiORB, UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej/projektowej. Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji technicznej /projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarze robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), przedmiarach stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 36 m-cy. 2.5. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 1. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – montażowych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 4, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6. Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego w technologii hybrydowej (zasilane ogniwami fotowoltaicznymi i siłą wiatrową z oprawami LED) o wartości minimum 200 000,00 zł brutto w ramach jednego lub dwóch zamówień (w sumie),Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w zakresie doświadczenia przedkłada Zamawiającemu załącznik numer 5 do SIWZ (wykaz robót budowlanych) potwierdzony dowodami (referencjami) określającym czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie powyżej również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w w/w punkcie - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr 5 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania powyższego punktu, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 2.Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje –osobami, które będą wykonywać zamówienie: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującymi swym zakresem instalacje i urządzenia elektryczne. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Wykonawca na potwierdzeni spełniani warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie personelu przedkłada Zamawiającemu załącznik numer 6 do SIWZ (wykaz osób). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 2. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienione w pkt 1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.4 - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.1 SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ), 2. dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.1 SIWZ, 3. wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.2 SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ). 4.dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych powyżej w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; W formularzu należy podać m.in.: cenę, oraz okres udzielenia gwarancji. b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy; c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w o których mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 5.3.1 SIWZ, (i odpowiednio pkt 5.4), 5.2 należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 5. Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.11 i 5.12 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 4.2 SIWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Numeracja zastosowana w niniejszym ogłoszeniu wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych cztery tysiące 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy uzasadniające prawo zmiany umowy, strony rozumieją, w szczególności: 1.1. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy w postaci: a) udzielenie zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy tylko o niezbędny okres wynikający z wykonywania tych robót, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego – tylko o okres wstrzymania robót, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i tylko w sytuacji i w zakresie koniecznym do przesunięcia terminu realizacji umowy lub jej etapów, d) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, e) zaistnienie okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania tych okoliczności i z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, g) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji i konieczności koordynacji robót z tymi wykonawcami, h) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy). Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych, i) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, postanowień i decyzji wydanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 1.2. zmianę technologii wykonania danego zakresu robót oraz gdy będzie to konieczne ze względu na powyższą zmianę technologii i tylko w zakresie niezbędnym oraz w wyniku zmiany tejże technologii, zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego, zakresu robót określonego w §1, przy czym w/w zmiana technologii musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w §1 umowy w postaci konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, 1.3 zmianę wynagrodzenia, w wyniku: a) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: a. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, b. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. c. zwiększeniu lub zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 1.4. zmianę terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, 1.5. zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następstwie przedłużenia terminu realizacji umowy, 1.6. gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, 1.7. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 1.8. zmiany Kierownika budowy – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy przedstawione w SIWZ, 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane i mogą nastąpić tylko z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania okoliczności uzasadniającej zmianę. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-28, godzina: 10:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 


 

 

» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:11
 
załącznik nr 1
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:11
 
załącznik nr 2
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:11
 
załącznik nr 3
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:11
 
załącznik nr 4
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:11
 
załącznik nr 5
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:11
 
załącznik nr 6
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:12
 
załącznik nr 7
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:12
 
załącznik nr 8
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:12
 
załącznik nr 8
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:13
 
załącznik nr 8
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:13
 
załącznik nr 9
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:13
 
załącznik nr 10
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:14
 
załącznik nr 11
Dodany: 11.07.2017 godz. 12:14
 
odpowiedzi na zapytania
Dodany: 14.07.2017 godz. 11:50
 
Odpowiedzi do zapytań 2
Dodany: 25.07.2017 godz. 17:13
 
MODYFIKACJA SIWZ
Dodany: 26.07.2017 godz. 8:49
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dodany: 26.07.2017 godz. 8:51
 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dodany: 03.08.2017 godz. 13:25
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 21.08.2017 godz. 15:26
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dodany: 07.09.2017 godz. 15:35
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 2017 godz. 10:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2017 godz. 12:10
Liczba odsłon:
  440 od 11 2017 godz. 12:10  (średnio 6.74 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl