0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto Łęczyca: Przebudowa drogi  łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. DominikańskąOgłoszenie nr 510738-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.
 

Gmina Miasto Łęczyca: Przebudowa drogi – łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101547700000, ul. ul. Marii Konopnickiej  14 , 99100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 721 03 00, e-mail wydzialrozwoju@wp.pl, faks (024) 721 03 01.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leczyca.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.leczyca.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.leczyca.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
kancelaria Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi – łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską
Numer referencyjny: ZP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi – łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską”. Zakres zamówienia: przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej, przebudowę chodników oraz zatok postojowych, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z ulicy M. Konopnickiej do istniejącego kolektora deszczowego w ul. Dominikańskiej Przewiduje się lokalizację nowych zatok postojowych po stronie południowej ulicy. Nie przewiduje się przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, z jedynie zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych rurami osłonowymi. W rejonie gazociągu roboty prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Z uwagi na fakt zalegania gruntów G3 i G4 należy wykonać wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych można tego dokonać w dwojaki sposób: wymieniając grunty lub wzmacniając podłoże. Na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji przyjęto wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację. Nową nawierzchnie nawiązać wysokościowo do nawierzchni w skrzyżowaniach z ulicą Dominikańską oraz ul. M. Konopnickiej. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ulicy M. Konopnickiej – łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską w Łęczycy, projekt budowlany budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu, opinia geotechniczna b. Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót przebudowy ulicy M. Konopnickiej – łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską w Łęczycy oraz budowy przyłącza kanalizacji deszczowej. c. Załącznik nr 10 do SIWZ – STWiORB, UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji “równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich “nierównoważności”. 4) Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany będzie do: 1. planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich ustanowienia lub zmiany, 2. prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z umowy, 3. dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy, 4. wykonania umowy zgodnie z jej zakresem, 5. zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym, 6. wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie terenu budowy lub poza nim. Wykonawca będzie ponosił m.in. koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty połączeń telefonicznych z terenu budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu umowy i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, 7. prowadzenia dzienników budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 8. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 9. zapewnienia dojazdów i dojść do posesji na czas prowadzenia robót. 10. uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu, 11. nagrania na taśmie video lub płycie CD/DVD terenu budowy, stanu nawierzchni na odcinkach poza pasem robót drogowych, przed rozpoczęciem robót i przekazania nagrania w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy, 12. wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 13. wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane 14. zabezpieczenia terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy, zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę dla całego zakresu robót 15. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 16. zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 17. zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu), 18. Wykonawca deklaruje, że są mu znane warunki wodne i gruntowe oraz że ponosi wszelkie ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie, z włączeniem natrafienia na znaleziska archeologiczne, niewybuchy oraz inne nie zinwentaryzowane kable, rury i przewody podziemne, 19. wykonania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu, co najmniej 14 dni wcześniej i mieć go zatwierdzonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, a po ich zakończeniu do jej demontażu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze, 20. ponadto elementem organizacji ruchu będzie oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach. 21. koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy, 22. sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 23. zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa, 24. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 26. utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. znajdujących się w otoczeniu terenu budowy dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 27. w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych, 28. podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organa administracji do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, które zostały stwierdzone w okresie gwarancji lub rękojmi, 29. zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej, 30. zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 31. wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 32. pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych, 33. w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Zamawiającym, 34. w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele i święta. Zamawiający przewiduje pracę w godzinach nocnych oraz w soboty i niedziele 35. przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 36. zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz składników nasypu (grunt lub inne), pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji). 37. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt wykonawcy, 38. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 39. powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji ) w imieniu Zamawiającego, 40. posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi, 41. utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 42. umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą, 43. uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 44. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 45. do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantem, 46. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 47. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonani przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy; 48. do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym; 49. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 50. za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 5.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 5.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót ziemnych, wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, obsługa maszyn, sprzętu i samochodów, za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót; Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 5.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. 5.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 20.5, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 5.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 20.6 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 5.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232411-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania o min. wartości 200 000,00zł brutto każde w zakresie budowy, przebudowy, remontu w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane drogi o nawierzchni z kostki betonowej. lub jedna dot. roboty budowlanej o min. wartości 400 000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy, remontu w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w zakresie doświadczenia przedkłada Zamawiającemu załącznik numer 5 do SIWZ (wykaz robót budowlanych) potwierdzony dowodami (referencjami) określającym czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie powyżej również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w w/w punkcie - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr 5 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania powyższego punktu, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 2. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje –osobami, które będą wykonywać zamówienie: - kierownik budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; - kierownika robót branży sanitarnej - 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia budowlane niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej. Wykonawca na potwierdzeni spełniani warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie personelu przedkłada Zamawiającemu załącznik numer 6 do SIWZ (wykaz osób). lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 2. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienione w pkt 1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.4 - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ), 2. dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.1 SIWZ, 3. wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.2 SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ). 4.dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych powyżej w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; W formularzu należy podać m.in.: cenę, oraz okres udzielenia gwarancji. b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy; c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w o których mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 5.3.1 SIWZ, (i odpowiednio pkt 5.4), 5.2 należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 5. Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.11 i 5.12 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 4.2 SIWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Numeracja zastosowana w niniejszym ogłoszeniu wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie złotych siedem tysięcy 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy uzasadniające prawo zmiany umowy, strony rozumieją, w szczególności: 1.1. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy w postaci: a) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunięcia, b) udzielenie zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy tylko o niezbędny okres wynikający z wykonywania tych robót, c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego – tylko o okres wstrzymania robót, d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i tylko w sytuacji i w zakresie koniecznym do przesunięcia terminu realizacji umowy lub jej etapów, e) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, f) zaistnienie okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania tych okoliczności i z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, h) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji i konieczności koordynacji robót z tymi wykonawcami, i) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy). Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych, j) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, postanowień i decyzji wydanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, k) w sytuacji określonej w § 11 ust. 7 umowy, 1.2. zmianę technologii wykonania danego zakresu robót oraz gdy będzie to konieczne ze względu na powyższą zmianę technologii i tylko w zakresie niezbędnym oraz w wyniku zmiany tejże technologii zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego, zakresu robót określonego w §1, przy czym w/w zmiana technologii musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w §1 umowy w postaci konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, 1.3 zmianę wynagrodzenia, w wyniku: a) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: a. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, b. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. c) zwiększeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy; b. zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 1.4. zmianę terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, 1.5. zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następstwie przedłużenia terminu realizacji umowy, 1.6. gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, 1.7. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 1.8. zmiany Kierownika budowy – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy przedstawione w SIWZ, 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane i mogą nastąpić tylko z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania okoliczności uzasadniającej zmianę. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz najpóźniej na 14 dni przed końcem jej trwania. 3. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiającego, 4. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 5. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-02 , godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 


 

 

» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:28
 
załącznik nr 1
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:28
 
załącznik nr 2
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:28
 
załącznik nr 3
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:28
 
załącznik nr 4
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:28
 
załącznik nr 5
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:28
 
załącznik nr 6
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:29
 
załącznik nr 7
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:29
 
załącznik nr 8
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:29
 
załącznik nr 9
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:29
 
załącznik nr 10
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:30
 
załącznik nr 11
Dodany: 17.05.2017 godz. 13:30
 
Odpowiedzi do zapytań
Dodany: 26.05.2017 godz. 11:28
 
skorygowany przekroj
Dodany: 26.05.2017 godz. 11:28
 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dodany: 02.06.2017 godz. 11:48
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 28.06.2017 godz. 14:23
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dodany: 10.07.2017 godz. 12:56
 Ostateczny termin składania ofert:
  2 2017 godz. 10:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Olga Kubas
Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 2017 godz. 13:27
Liczba odsłon:
  352 od 17 2017 godz. 13:27  (średnio 4.77 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl