0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto Łęczyca: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca

Numer: 271.3.2017


Ogłoszenie nr 504679-N-2017 z dnia 2017-05-10 r.
 

Gmina Miasto Łęczyca: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie RPLD.04.02.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, PODDZIAŁANIE IV.2.2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓWO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101547700000, ul. ul. Marii Konopnickiej  14 , 99100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 721 03 00, e-mail wydzialrozwoju@wp.pl, faks (024) 721 03 01.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leczyca.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.leczyca.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.leczyca.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
kancelaria Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca
Numer referencyjny: ZP.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I: Termomodernizacja budynków przy ulicach: Kopalniana 8, Kopalniana 10, Kopalniana 12.Termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, wymiana drzwi zewnętrznych i części stolarki okiennej oraz wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany, b. Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót, c. Załącznik nr 10 do SIWZ – STWiORB, UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. CZĘŚĆ II: Termomodernizacja budynków przy ulicach: H. Sienkiewicza 29, Ozorkowskie Przedmieście 61, Poznańska 31. UL. Sienkiewicza 29 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, docieplenie stropu, docieplenie ścian mieszkania,wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana drzwi zewnętrznych i części stolarki okiennej, wykonanie instalacji co., wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem pieców gazowych w każdym lokalu. Zasilanie budynku z sieci gazowej. UL. Ozorkowskie Przemieście 61 – termomodernizacja polegająca na docieplenie ścian, stropu wykonanie instalacji co., wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem pieców gazowych w każdym lokalu, wymiana drzwi zewnętrznych. Zasilanie budynku z sieci gazowej. UL. Poznańska 31 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu i wykonanie wierzchniej warstwy papy bitumicznej, docieplenie ścian mieszkania na poddaszu oraz klatki schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej , wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: d. Załącznik nr 8a do SIWZ – Projekt budowlany, e. Załącznik nr 9a do SIWZ – Przedmiary robót, f. Załącznik nr 10a do SIWZ – STWiORB, UWAGA1: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że w ramach robót dociepleniowych przy budynku przy ul. Poznańskiej 31 konieczna będzie realizacja prac na terenie prywatnym. Zamawiający uzyska zgodę od właściciela prywatnej posesji. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń które mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac dociepleniowych. CZĘŚĆ III: Termomodernizacja budynków przy ulicach: Belwederska 48, Kaliska 32, Kaliska 63B. UL. Belwederska 48 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu międzykrokwiowo dachu wełną mineralną i wykonanie sufitu z płyt GK na stelażu metalowym w części użytkowej poddasza, docieplenie stropu wełną mineralną, wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. UL. Kaliska 32 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu międzykrokwiowo dachu wełną mineralną, docieplenie stropu na strychu wełną mineralną, docieplenie ścian mieszkania, wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana drzwi wejściowych i części stolarki okiennej, wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. UL. Kaliska 63b – termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wykonanie wierzchniej warstwy papy bitumicznej na istniejącym pokryciu dachu, wymiana drzwi zewnętrznych oraz częściowa wymiana okien, wykonanie nowych nastaw zaworów termostatycznych uwzględniających zapotrzebowanie ciepła po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, w jednym lokalu wykonanie nowej instalacji co. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 8b do SIWZ – Projekt budowlany, b. Załącznik nr 9b do SIWZ – Przedmiary robót, c. Załącznik nr 10b do SIWZ – STWiORB, UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45300000-0
45200000-9
45100000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: DLA CZĘŚCI I co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków o wartości przynajmniej 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zakres zrealizowanych robót, o których mowa powyżej musi obejmować: • roboty - dociepleniowe • roboty - instalacji c.o. DLA CZĘŚCI II co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków o wartości przynajmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda. Zakres zrealizowanych robót, o których mowa powyżej musi obejmować: • roboty - dociepleniowe • roboty - instalacji c.o. DLA CZĘŚCI III co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków o wartości przynajmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zakres zrealizowanych robót, o których mowa powyżej musi obejmować: • roboty - dociepleniowe • roboty - instalacji c.o. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 2 Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje –osobami, które będą wykonywać zamówienie: DLA CZĘŚCI I, II, III • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: sanitarnej, • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 2. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienione w pkt 1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.4 - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (załącznik nr 5,5a,5b do SIWZ), 2. dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.1 SIWZ, 3. wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.2 SIWZ, (załącznik nr 6,6a,6b do SIWZ). 4.dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych powyżej w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 i/lub 1a i/lub 1b do SIWZ; W formularzu należy podać m.in.: cenę, oraz okres udzielenia gwarancji. b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy; c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w o których mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 5.3.1 SIWZ, (i odpowiednio pkt 5.4), 5.2 należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 5. Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.11 i 5.12 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 4.2 SIWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Numeracja zastosowana w niniejszym ogłoszeniu wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Część I zamówienia – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie złotych dziewięć tysięcy 00/100). Część II zamówienia – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie złotych dziewięć tysięcy 00/100). Część III zamówienia – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie złotych dziewięć tysięcy 00/100). W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o kilka części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 2) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie, mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska atm. wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której z definicji nie występują. 3) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 4) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); 5) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; 6) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; 7) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-26 , godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynków przy ulicach: Kopalniana 8, Kopalniana 10, Kopalniana 12.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, wymiana drzwi zewnętrznych i części stolarki okiennej oraz wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany, b. Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót, c. Załącznik nr 10 do SIWZ – STWiORB, UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji “równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich “nierównoważności”. 4) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie. 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia robót budowlanych realizacji umowy zgodnie z harmonogramem. 6) W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia tablicy nie może być mniejsza niż 6m2. Treść informacji na tablicy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Tablica powinna zostać wykonana z trwałych materiałów zapewniających długie użytkowanie. Koszt tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 8) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 9) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 10) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy. 12) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 13) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 14) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, a także przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 16) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 17) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 18) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. 19) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ. 20) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 20.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 20.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie czynności polegających na pracach demontażowo - rozbiórkowych, tynkarskich, blacharskich, dekarskich, malarskich, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót; Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 20.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 20.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. 20.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 20.5, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 20.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 20.6 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 20.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45200000-9, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynków przy ulicach: H. Sienkiewicza 29, Ozorkowskie Przedmieście 61, Poznańska 31.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UL. Sienkiewicza 29 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, docieplenie stropu, docieplenie ścian mieszkania,wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana drzwi zewnętrznych i części stolarki okiennej, wykonanie instalacji co., wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem pieców gazowych w każdym lokalu. Zasilanie budynku z sieci gazowej. UL. Ozorkowskie Przemieście 61 – termomodernizacja polegająca na docieplenie ścian, stropu wykonanie instalacji co., wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem pieców gazowych w każdym lokalu, wymiana drzwi zewnętrznych. Zasilanie budynku z sieci gazowej. UL. Poznańska 31 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu i wykonanie wierzchniej warstwy papy bitumicznej, docieplenie ścian mieszkania na poddaszu oraz klatki schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej , wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: d. Załącznik nr 8a do SIWZ – Projekt budowlany, e. Załącznik nr 9a do SIWZ – Przedmiary robót, f. Załącznik nr 10a do SIWZ – STWiORB, UWAGA1: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że w ramach robót dociepleniowych przy budynku przy ul. Poznańskiej 31 konieczna będzie realizacja prac na terenie prywatnym. Zamawiający uzyska zgodę od właściciela prywatnej posesji. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń które mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac dociepleniowych. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji “równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich “nierównoważności”. 4) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie. 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia robót budowlanych realizacji umowy zgodnie z harmonogramem. 6) W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia tablicy nie może być mniejsza niż 6m2. Treść informacji na tablicy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Tablica powinna zostać wykonana z trwałych materiałów zapewniających długie użytkowanie. Koszt tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 8) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 9) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 10) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy. 12) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 13) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 14) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, a także przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 16) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 17) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 18) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. 19) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ. 20) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 20.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 20.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie czynności polegających na pracach demontażowo - rozbiórkowych, tynkarskich, blacharskich, dekarskich, malarskich, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót; Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 20.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 20.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. 20.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 20.5, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 20.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 20.6 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 20.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45200000-9, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja budynków przy ulicach: Belwederska 48, Kaliska 32, Kaliska 63B.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UL. Belwederska 48 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu międzykrokwiowo dachu wełną mineralną i wykonanie sufitu z płyt GK na stelażu metalowym w części użytkowej poddasza, docieplenie stropu wełną mineralną, wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. UL. Kaliska 32 - termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu międzykrokwiowo dachu wełną mineralną, docieplenie stropu na strychu wełną mineralną, docieplenie ścian mieszkania, wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana drzwi wejściowych i części stolarki okiennej, wykonanie instalacji co. Zasilanie budynku z miejskiej sieci. UL. Kaliska 63b – termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wykonanie wierzchniej warstwy papy bitumicznej na istniejącym pokryciu dachu, wymiana drzwi zewnętrznych oraz częściowa wymiana okien, wykonanie nowych nastaw zaworów termostatycznych uwzględniających zapotrzebowanie ciepła po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, w jednym lokalu wykonanie nowej instalacji co. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 8b do SIWZ – Projekt budowlany, b. Załącznik nr 9b do SIWZ – Przedmiary robót, c. Załącznik nr 10b do SIWZ – STWiORB, UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji “równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich “nierównoważności”. 4) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie. 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia robót budowlanych realizacji umowy zgodnie z harmonogramem. 6) W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia tablicy nie może być mniejsza niż 6m2. Treść informacji na tablicy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Tablica powinna zostać wykonana z trwałych materiałów zapewniających długie użytkowanie. Koszt tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 8) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 9) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 10) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy. 12) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 13) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 14) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, a także przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 16) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 17) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 18) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. 19) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ. 20) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 20.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 20.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie czynności polegających na pracach demontażowo - rozbiórkowych, tynkarskich, blacharskich, dekarskich, malarskich, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót; Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 20.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 20.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności. 20.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 20.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 20.5, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 20.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 20.6 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 20.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45200000-9, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 


 

 

» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:29
 
załącznik nr 2
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:29
 
załącznik nr 3
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:29
 
załącznik nr 4
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:30
 
załącznik nr 5
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:30
 
załącznik nr 5a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:30
 
załącznik nr 5b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:31
 
załącznik nr 6
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:31
 
załącznik nr 6a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:31
 
załącznik nr 6b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:33
 
załącznik nr 7
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:33
 
załącznik nr 7a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:33
 
załącznik nr 7b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:34
 
załącznik nr 11
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:34
 
załącznik nr 8a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:35
 
załącznik nr 8b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:37
 
załącznik nr 9
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:38
 
załącznik nr 9a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:38
 
załącznik nr 9b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:39
 
załącznik nr 10
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:41
 
załącznik nr 10a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:41
 
załącznik nr 10b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:41
 
załącznik nr 1
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:43
 
załącznik nr 1a
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:43
 
załącznik nr 1b
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:43
 
załącznik nr 8
Dodany: 10.05.2017 godz. 11:54
 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dodany: 26.05.2017 godz. 12:55
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 13.06.2017 godz. 16:11
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dodany: 06.07.2017 godz. 10:54
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 2017 godz. 10:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Olga Kubas
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2017 godz. 11:29
Liczba odsłon:
  428 od 10 2017 godz. 11:29  (średnio 5.26 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl