0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dotycząca oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej
  Małgorzata Pietrzak      18.09.2017 godz. 8:45
 
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łęczyca.
  Małgorzata Pietrzak      21.08.2017 godz. 14:22
 

Zarządzenie Nr 120.129.2017
Burmistrza Miasta Łęczyca

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych
i nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łęczyca.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r.,poz. 730, poz. 935) oraz art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820, 1509) Burmistrz Miasta Łęczyca zarządza,  co następuje:

§ 1.Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej opisanych w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy www.leczyca.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.leczyca.info.pl i zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl