Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łęczycy Inspektor w Wydziale Budzetu i Księgowości

BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości- 1 etat.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, ekonomia, finanse,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat, 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • wysoka kultura osobista. 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

·         dokonywanie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych z terenu miasta Łęczyca,

·         ewidencjonowane wszystkich zmian własności i wielkości nieruchomości z terenu miasta Łęczyca dotyczących osób prawnych na podstawie zmian geodezyjnych,

·         sporządzanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz czynności z tym związane,

·         sporządzanie decyzji w sprawie udzielania ulg ustawowych zgodnie z ustawą o podatku rolnym,

·         prowadzenie rejestrów i ewidencji przewidzianych przepisami prawa,

·         sporządzanie decyzji w sprawie udzielania ulg w podatkach lokalnych od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa,

·         analizowanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,

·         wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym,

·         przeprowadzanie w terenie kontroli podatkowych, mających na celu sprawdzenie prawidłowości powierzchni zadeklarowanych od opodatkowania,

·         analizowanie decyzji i postanowień o oddaniu budynków do użytkowania,

·         załatwienie w I instancji odwołań od wydanych decyzji,

·         sporządzanie zestawień danych do sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w części dotyczącej wykonywanego zakresu czynności,

·         sporządzanie sprawozdań z udzielonej lub nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za dany miesiąc,

·         sporządzanie i przesyłanie do UOKiK w formie elektronicznej sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis, 

·         prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa na rzecz rolników,

·         prowadzenie ewidencji księgowo- analitycznej dotyczącej zajęcia pasa drogi,

·         prowadzenie spraw związanych z podatkiem od czynności cywilno-prawnych,

·         wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika,

·         przestrzeganie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

6.      Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.  

7.      W miesiącu  lutym 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 23.03.2018r. do godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Inspektora w  Wydziale Budżetu i Księgowości” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późń. zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późń. zmianami).

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późń. zmianami) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

Załączniki

konkurs BK - Inspektor (979.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Łęczycy
Źródło informacji:Magdalena Smal-Jatczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Smal-Jatczak
Data wprowadzenia:2018-03-08 08:57:13
Opublikował:Magdalena Smal-Jatczak
Data publikacji:2018-03-08 09:03:29
Ostatnia zmiana:2018-03-08 09:03:43
Ilość wyświetleń:161

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij