Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
30.06.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Oferty można składać do:
2020-05-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie - Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pokój nr 18 (I piętro)

Kryteria wyboru:
cena - 60%
gwarancja - 40%


Wadium:
30 000,00 pln

Uwagi:


Firmy uczestniczące