Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

KU.45 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Symbol:
KU.45

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tj. :Dz.U. z 2017r.,poz.657),
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. , poz. 1257),
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( tj.: Dz.U. z 2015r., poz.1852),
4.Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz.U. z 2014r.,poz. 1525 z późn.zm.)
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2016r.,poz. 1827 z późn.zm.).


Opłaty:
Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo ( uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
17 zł- za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
SWIFT banku: PKOPPLPW


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości , w której osoba czasowo zamieszkuje.
- formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
- w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.


Dokumenty
  • Wniosek- Zgłoszenie pobytu czasowego (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. (do wglądu)

  • dokument tożsamości: . cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfeder (do wglądu) dokument tożsamości: . cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej , przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP . Obowiązek meldunkowy winien być wykonany najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca . . członek rodziny cudzoziemca w/w , niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. . Cudzoziemiec niewymieniony w powyższych punktach przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art.108 ust.1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2016r., poz.1990 z późn.zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- przedstawia dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu , dokument " zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy , zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


Załączniki

Wniosek - zgłoszenie pobytu czasowego (696.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Łęczycy
Źródło informacji:Ewa Lewińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Lewińska
Data wprowadzenia:2017-10-10 13:08:12
Opublikował:Ewa Lewińska
Data publikacji:2017-10-12 14:18:29
Ostatnia zmiana:2017-10-12 14:18:46
Ilość wyświetleń:59

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij